Polyvios Eliofotou

Senior Economist at European Fiscal Board

Polyvios Eliofotou is a Senior Economist in the Secretariat of the European Fiscal Board.